Polityka prywatności

Data wejścia w życie i ostatnia modyfikacja 20 lipca 2020 r.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZYCH WITRYN LUB USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. UZYSKAJĄC DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY LUB Z NASZYCH USŁUG LUB KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY (POZA PRZECZYTANIEM NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI PO RAZ PIERWSZY), ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

WPROWADZENIE
Niniejsza Polityka prywatności określa rodzaje informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszych Witryn lub Usług, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje oraz w jakich przypadkach udostępniamy Twoje dane.

Tez Minds Software Sp. Sp. z o.o. ("QrCodeChimp”) obsługuje witryny internetowe, takie jak, między innymi, witryny zakupów online, inne witryny internetowe („Witryny”) i świadczy inne usługi online („Usługi”), w tym usługi uwierzytelniania i informacji o produktach przez www.qrcodechimp.com. Ponieważ nasza siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Indiach (chociaż niektóre z naszych usług mogą działać w innych krajach za pośrednictwem naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów technologicznych i partnerów handlowych zgodnie z ich własnymi warunkami i polityką prywatności, jeśli takie istnieją), Twoje dane będą przekazywane do , które są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli znajdujesz się w UE, zostaniesz również poproszony o udzielenie jasnej i jednoznacznej zgody na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o użytkownikach za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii.
Informacja dla osób fizycznych z UE: niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i wymienione w nim polityki mają na celu zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) oraz zapewnić odpowiednią ochronę i dbałość o przetwarzanie informacji o użytkownikach zgodnie z RODO.


SZCZEGÓLNE PRAWA MIESZKAŃCA KALIFORNII
Jeśli znajdujesz się w Kalifornii i/lub (w stosownych przypadkach) w zakresie, w jakim jesteś „konsumentem” zgodnie z definicją w ustawie California Consumer Privacy Act z 2018 r. (CCPA) oraz QrCodeChimp jest „firmą” zgodnie z definicją w ustawie CCPA, następujące będą miały zastosowanie do Ciebie. Z zastrzeżeniem postanowień CCPA przysługuje Państwu prawo żądania w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie:

(a) Prawo do żądania informacji o:
- Kategorie danych osobowych QrCodeChimp zebrał o Tobie.
- Określone fragmenty danych osobowych QrCodeChimp zebrał o Tobie.
- Kategorie źródeł, z których zbierane są Dane Osobowe.
- Biznesowy lub komercyjny cel zbierania Danych Osobowych.
- Kategorie stron trzecich, którym firma udostępnia Dane Osobowe.

(b) Prawo do żądania usunięcia wszelkich zebranych przez nas Danych Osobowych o Tobie.
Aby uzyskać dostęp do swojego konta, zaloguj się do portalu. Jeśli chcesz usunąć Dane Osobowe, które stanowią „dane osobowe” zgodnie z definicją w CCPA, przejdź do Pulpit nawigacyjny => Profil, a w sekcji Usuń konto zobaczysz link „Usuń konto”, użyj go, aby usunąć swoje konto.
W przypadku jakichkolwiek innych pytań skontaktuj się z nami pod adresem . Odpowiadamy na wszystkie takie żądania w rozsądnym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Pisząc do nas, zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości, które mogą obejmować poszukiwanie informacji w celu zweryfikowania, czy jesteś konsumentem, od którego zebraliśmy Dane Osobowe, a także wszelkich innych informacji, które są racjonalnie wymagane, aby umożliwić nam uszanuj twoją prośbę.


Rodzaj danych i informacji, które zbieramy i wykorzystujemy o Tobie, wyjaśniono w poniższych sekcjach.


PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH ZASAD
Aby ulepszyć, spersonalizować i wspierać korzystanie z Witryny, między innymi gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje o użytkowniku. Na przykład, wykorzystujemy zagregowane informacje do opracowywania treści ukierunkowanych na zainteresowania użytkowników i ogólnie do poprawy komfortu korzystania z Witryny.
Pomyśleliśmy, że pomocne byłoby krótkie przedstawienie kluczowych sposobów, w jakie wykorzystujemy Twoje dane i jak staramy się chronić prywatność. Oczywiście powinieneś zapoznać się z warunkami naszej pełnej Polityki Prywatności.
Zazwyczaj zbieramy dwa rodzaje informacji o Tobie: (a) informacje, które podajesz, które Cię identyfikują (np. imię i nazwisko lub numer telefonu); oraz (b) informacje, które nie identyfikują Cię osobiście (np. Twój adres IP lub typ przeglądarki).

- Informacje te są przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas.
- Zazwyczaj wykorzystujemy te informacje, aby udostępniać Ci nasze witryny i powiązane usługi oraz tworzyć raporty i dane dotyczące działań, takich jak zakupy online.
- W tych celach możemy ujawnić te informacje upoważnionym stronom trzecim, w tym naszym sprzedawcom, partnerom reklamowym i promocyjnym oraz zewnętrznym dostawcom usług.
- Za pomocą plików „cookies” współpracujemy i zezwalamy sieciom reklamowym na zbieranie anonimowych informacji o Tobie w celu wysyłania Ci swoich reklam i wykorzystywanie tych samych informacji do wysyłania Ci naszych reklam (patrz sekcja III poniżej).
- Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z niektórych działań, jak określono poniżej (patrz sekcja VI).
- Szyfrujemy niektóre informacje wprowadzane przez użytkownika za pomocą oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) i podejmujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji.
- Jeśli zarejestrujesz się u nas, masz możliwość aktualizacji lub poprawienia informacji, które wcześniej podałeś za pośrednictwem sekcji konta.
- Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności na QrCodeChimp, proszę skontaktuj się z nami.
- Nasze witryny i usługi nie są zaprojektowane ani przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia i
- Niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tej polityki. Wszelkie istotne zmiany zostaną odpowiednio poinformowane e-mailem.


I. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
Gromadzimy dwa rodzaje informacji związanych z Tobą: (a) Informacje umożliwiające identyfikację osoby („PII”); oraz (b) Informacje nieumożliwiające identyfikacji osób („Nieumożliwiające identyfikacji osób”).

(a) Informacje umożliwiające identyfikację osoby: Dane osobowe zawierają wszelkie informacje, które identyfikują Cię jako osobę. Zbieramy Twoje PII, gdy zdecydujesz się zarejestrować u nas lub gdy zdecydujesz się wziąć udział w interaktywnej funkcji naszych Witryn, takiej jak przegląd, ankieta lub promocja. Użytkownik może: (a) podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy/adres wysyłkowy, adres e-mail, numer karty kredytowej i numer telefonu podczas rejestracji w naszych Witrynach lub w związku z zgłoszeniem do konkursu; (b) podać pewne informacje demograficzne o Tobie (np. wiek, płeć, zainteresowania i preferencje zakupowe itp.) podczas udziału w ankiecie lub sondażu; lub (c) opublikować ogólny komentarz i/lub rekomendację na naszych Stronach.

(b) Informacje nieosobowe: Nie-PII to wszelkie informacje, które nie identyfikują Cię jako osoby, w tym PII, które zostały zanonimizowane. Uzyskujemy nie-PII oddzielnie lub razem z Państwa PII, jak opisano powyżej. Zbieramy od Ciebie pewne nie-DII, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Witryn, w tym adresy IP i informacje dotyczące Twojej przeglądarki, systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, strony internetowej strony trzeciej, z której pochodzi Twoja wizyta oraz sposobu korzystania z naszych Witryn, takich jak odwiedzane strony internetowe i czas trwania Twoich wizyt.

Pliki z logami Serwery internetowe i serwery reklamowe Witryny rejestrują informacje o adresie IP użytkownika, typie przeglądarki i aktualnym adresie URL, o który prosi użytkownik. Informacje te są zawsze dostarczane przez przeglądarkę użytkownika i automatycznie rejestrowane przez większość witryn internetowych. Te pliki dziennika są przechowywane w bezpiecznej lokalizacji i wykorzystywane do naszej wewnętrznej analizy wzorców ruchu w naszych witrynach i usługach.

II. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY ZGROMADZONE INFORMACJE
PII i Non-PII są wykorzystywane do dostarczania lub ulepszania naszych Witryn i Usług dla Ciebie oraz do realizacji Twoich próśb, odpowiadania na Twoje zapytania, lepszej obsługi i zrozumienia Twoich potrzeb lub są wykorzystywane w inny sposób naturalnie związany z okolicznościami w którym podałeś informacje.
Możemy ujawnić informacje umożliwiające identyfikację i informacje nieosobowe:
(1) nasi zewnętrzni dostawcy usług, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu w związku z działaniem Witryn lub Usług, np. dostawcy, którzy przechowują dane i zarządzają nimi, przetwarzają zamówienia kart kredytowych, dostarczają nasze towary itp.
(2) sponsorzy uczestniczący w programie lub promocji, którą wprowadzasz za pośrednictwem naszych Witryn lub Usług.
(3) nasza spółka macierzysta, spółki zależne lub inne spółki stowarzyszone („spółki stowarzyszone”) w celach operacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
(4) partnerzy kopromocyjni i inne osoby, z którymi utrzymujemy relacje marketingowe lub inne.
(5) Sprzedawcy uczestniczący, jeśli wyrażają Państwo zgodę w momencie przesyłania nam PII podczas korzystania z interaktywnych funkcji naszych Witryn, takich jak ankiety i recenzje dotyczące naszych uczestniczących sprzedawców oraz
(6) naszych innych użytkowników, jeśli zdecydujesz się na publiczne publikowanie recenzji, komentarzy lub innych informacji dotyczących produktów lub usług, komunikujesz się z innymi użytkownikami za pośrednictwem forów publicznych (np. forów, tablic ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych itp.).


Ponadto używamy informacji niebędących danymi umożliwiającymi identyfikację osoby, aby pomóc analizować ruch w witrynie, rozumieć potrzeby i trendy klientów, przeprowadzać ukierunkowane działania promocyjne (patrz „Reklama oparta na preferencjach” poniżej). Możemy wykorzystywać Twoje dane nie-PII samodzielnie lub łączyć je z informacjami uzyskanymi od innych osób w celu tworzenia raportów badawczych oraz innych informacji i danych dotyczących zakupów online dla uczestniczących handlowców i innych klientów, a także mediów i innych zainteresowanych stron.

III. PLIKI COOKIES I REKLAMA OPARTA NA PREFERENCJACH
(a) Pliki cookie i sygnalizatory WWW: My i upoważnione przez nas strony trzecie automatycznie otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje informacji niebędących danymi umożliwiającymi identyfikację, za każdym razem, gdy wchodzisz z nami w interakcję za pomocą plików „cookie” i analogicznej technologii. „Cookies” to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze lub w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, aby umożliwić właścicielowi pliku cookie rozpoznanie Twojej przeglądarki oraz zapewnić Ci wygodę i inne funkcje. Na przykład nasze pliki cookie mogą pozwolić nam pokazać Ci produkty, których wcześniej wyszukiwałeś w naszych Witrynach. Ważne jest, aby pamiętać, że pliki cookie, których używamy lub zezwalamy na używanie przez inne osoby, nie zawierają i nie są powiązane z informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika.

Możesz ustawić przeglądarkę internetową, aby nie zezwalała na pliki cookie i zazwyczaj możesz usunąć istniejące pliki cookie z komputera w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że niektóre elementy naszych Witryn nie będą działać prawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne.

(b) Reklama oparta na preferencjach: Współpracujemy również i zezwalamy niektórym stronom trzecim, w tym sieciom reklamowym i firmom analizującym strony internetowe, na umieszczanie plików cookie na komputerze/przeglądarce podczas odwiedzania naszych Witryn. Te pliki cookie stron trzecich są używane do gromadzenia informacji niebędących informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika na temat twoich działań w naszych Witrynach i witrynach stron trzecich, aby wyświetlać reklamy podczas odwiedzania stron stron trzecich („Reklamy stron trzecich”). Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tym działaniu, daj nam znać. Skontaktuj się z nami, aby zrezygnować.

Kilka ważnych uwag: (1) narzędzia do rezygnacji z reklam firm zewnętrznych obejmują wszystkie sieci reklamowe, które: QrCodeChimp współpracuje, ale także z wieloma takimi QrCodeChimp nie działa z; (2) rezygnacja z naszych reklam nie oznacza automatycznie rezygnacji z reklam innych firm – to samo dotyczy na odwrót. Aby zrezygnować z naszych reklam i reklam stron trzecich, należy użyć każdego odpowiedniego narzędzia do rezygnacji powyżej; (3) narzędzia rezygnacji zarówno dla naszych reklam, jak i reklam zewnętrznych opierają się na plikach cookie, aby zapewnić, że Twoje dane niebędące danymi umożliwiającymi identyfikację nie będą wykorzystywane do celów reklamowych online („pliki cookie rezygnacji”). W związku z tym, jeśli kupisz nowy komputer, zmienisz przeglądarkę internetową lub usuniesz te pliki cookie rezygnacji ze swojego komputera, będziesz musiał ponownie wykonać odpowiednie zadania rezygnacji; oraz (4) funkcje przeglądarki internetowej i/lub określonego oprogramowania dodatkowego mogą umożliwiać blokowanie lub ograniczanie korzystania z plików cookie do reklam opartych na preferencjach i do innych celów. Nie możemy jednak obiecać, że nasze Witryny lub Usługi będą działać dobrze lub będą kompatybilne z tymi alternatywnymi metodami blokowania lub ograniczania korzystania z plików cookie.

IV. SPRZEDAŻ DZIAŁALNOŚCI I UJAWNIENIE ZGODNIE Z PRAWEM
(a) Transakcje biznesowe: Możemy ujawnić posiadane przez nas PII i Non-PII: (a) potencjalnemu lub faktycznemu sprzedawcy jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które nabywamy; (b) jeśli całość lub część naszych aktywów zostanie nabyta przez osobę trzecią, w takim przypadku PII i Non-PII mogą być jednym z przeniesionych aktywów.

(b) Wymagane ujawnienia: Możemy ujawniać i wykorzystywać wszelkie dane umożliwiające identyfikację, jeśli jest to wymagane przez prawo, w odniesieniu do praw autorskich i innych roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) spełnić żądanie rządu ; (b) są zgodne z wymogami prawa lub procesu prawnego; (c) chronić lub bronić naszych praw lub własności, naszych Witryn lub innych użytkowników; lub (d) w sytuacjach awaryjnych w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników naszych Witryn lub Usług lub ogółu społeczeństwa.

V. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Pracujemy w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich informacji podczas transmisji za pomocą oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL), które szyfruje wprowadzane przez Ciebie informacje. Oczywiście należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa.

Korzystamy również z bezpiecznej lokalizacji hostingu serwera w USA i innych miejscach na świecie, ochrony zapory, kontrolowanego dostępu i technologii szyfrowania, aby chronić Twoje dane. Należy jednak pamiętać, że chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które ujawniasz lub przekazujesz nam online i nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie lub nieumyślne ujawnienie Twoich danych osobowych. W niefortunnym przypadku ujawnienia Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię pocztą elektroniczną na ostatni podany przez Ciebie adres e-mail tak szybko, jak to możliwe w danych okolicznościach (mogą wystąpić opóźnienia w powiadomieniu, gdy podejmiemy niezbędne środki w celu określić zakres naruszenia i przywrócić rozsądną integralność systemu, a także dla uzasadnionych potrzeb organów ścigania, jeśli powiadomienie utrudniłoby dochodzenie karne.)

Stosujemy wiele różnych technik bezpieczeństwa, aby chronić takie dane przed nieautoryzowanym dostępem użytkowników wewnątrz i na zewnątrz firmy. Jednak „doskonałe bezpieczeństwo” nie istnieje w Internecie. Jeśli obawiasz się, że Twoja prywatność mogła zostać naruszona, skontaktuj się z nami.


VI. TWOJE OPCJE I REZYGNACJA
(a) Do jakich informacji mogę uzyskać dostęp? Jeśli zarejestrujesz się jako członek, zazwyczaj będziesz mieć dostęp do sekcji konta, która zawiera podane wcześniej informacje rejestracyjne, które możesz zaktualizować lub poprawić w dowolnym momencie. Jeśli są jakieś niedokładne informacje, których nie jesteś w stanie poprawić, po prostu daj nam znać. Ponadto, jeśli chcesz, możesz całkowicie usunąć swoje konto członkowskie, chociaż możemy zachować pewne informacje w ograniczonych okolicznościach - np. w celu rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów i egzekwowania naszych Warunków użytkowania . Ponadto niektóre informacje nigdy nie są całkowicie usuwane z naszych baz danych ze względu na ograniczenia techniczne (np. informacje przechowywane w naszych systemach „kopii zapasowych”) i pewne ograniczenia prawne.

(b) Jakie mam możliwości wyboru (rezygnacja)? Masz wiele możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystujemy informacje o Tobie, w tym: (1) Aby zatrzymać nasze e-maile, skontaktuj się z nami. (2) Aby zrezygnować z reklam opartych na preferencjach, skontaktuj się z nami. (3) Aby zatrzymać udostępnianie informacji umożliwiających identyfikację naszym partnerom handlowym, skontaktuj się z nami (4) Możesz usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki w dowolnym momencie i (5), jak omówiono powyżej, opcje, które oferujemy za każdym razem, gdy przesyłasz informacje za pośrednictwem naszych Witryn lub Usługi.

(c) Aby uzyskać dostęp do swojego konta, zaloguj się do portalu. Jeśli chcesz usunąć Dane Osobowe, które stanowią „dane osobowe” zgodnie z definicją w CCPA, przejdź do Pulpit nawigacyjny => Profil, a w sekcji Usuń konto zobaczysz link „Usuń konto”, użyj go, aby usunąć swoje konto.
Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności w naszych Witrynach i Usługach, skontaktuj się z nami pod adresem


VII. DZIECI
Ponieważ ani nasze Witryny, ani nasze Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia, dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą przesyłać nam żadnych PII. Ponadto, jeśli masz mniej niż 18 lat, powinieneś użyć QrCodeChimp i przekazywać informacje tylko z udziałem rodzica lub opiekuna.

VIII. REWIZJE
Niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom w celu odzwierciedlenia naszych zmieniających się praktyk biznesowych. Powiadomimy Cię o takich zmianach, publikując nowe zasady na naszych Witrynach lub pocztą elektroniczną, jeśli zmiany będą istotne.

IX. JEDYNE OŚWIADCZENIE
Niniejsza Polityka prywatności i nasze Warunki użytkowania, zarówno opublikowane w naszych Witrynach, jak i za pośrednictwem naszych Usług, zawierają wszystkie istotne warunki dotyczące korzystania z naszych Witryn i Usług. Żadne podsumowanie, modyfikacja, zmiana lub inna ich wersja, ani inne oświadczenie lub polityka prywatności, w jakiejkolwiek formie, nie są ważne, chyba że opublikujemy je w naszych Witrynach i Usługach.


Tez Minds Software Sp. Ltd., #660, 5. piętro, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Indie